Quickscan organisatie in balans

 

Hoe staat het met de vitaliteit van jouw team?

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument ontwikkeld door MARK Academy. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel. Als gecertificeerd procesbegeleider van deze Quickscan kan ik de pijnpunten binnen teams of organisaties inzichtelijk maken en deze transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

Wat levert de Quickscan voor jouw organisatie op

  • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;
  • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
  • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;
  • Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (1 dagdeel)

Werkwijze

  • Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)
  • Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;
  • Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
  • Tot slot heeft het team/de orgnanisatie helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

Waarom werken aan de vitaliteit in jouw organisatie?

De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers. Vakbekwaamheid alleen is niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. Gelukkige medewerkers die zowel fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel in balans zijn, presteren beter, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s.

Onderzoek wijst uit dat organisaties met vitale en bevlogen medewerkers 21% productiever en 22% meer winstgevend zijn. Klanten beoordelen vitale en bevlogen organisaties gemiddeld 10% beter dan niet-vitale organisaties. Vitale organisaties kennen 37% lager verzuim  en gemiddeld 45% lager verloop. Kortom: investeren in een vitale en bevlogen organisatie loont!  Dit vraagt echter wel om “vitaal leiderschap”. In dit actuele artikel kun je hier meer over lezen.

Vitale, gelukkige en bevlogen medewerkers zijn het kloppend hart vormen van elke organisatie.  Vitale teams dragen bij aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen.  Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel moet willen kijken.