Privacy en cookies

Privacy en cookie statement

Werk & vitaal inclusief de website www.werkenvitaal.nl

Werk & vitaal, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Werk & vitaal heeft dit Privacy en Cookiestatement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Werk & vitaal bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit statement is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking persoonsgegevens door Werk & vitaal

Werk en vitaal kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Werk en vitaal afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Werk & vitaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Werk & vitaal gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je dienstverlening van mij afneemt, dan vraag ik je waarschijnlijk meer gegevens zoals een ingevuld intakeboekje en/of andere opdrachten. Alles wat geschreven en gezegd is tijdens onze contacten (telefoon, mail, face-to-face, whatsapp, messenger etc.), blijft mij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking en/of de dienstverlening.
 • Nieuwsbrief: Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Werk & vitaal je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Werk & vitaal. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Werk & vitaal en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt regelmatig verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van Werk & vitaal namelijk www.werkenvitaal.nl  (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Werk & vitaal gebruikt je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

2. Delen met derden

Werk & vitaal kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Werk & vitaal deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Werk & vitaal correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Werk & vitaal een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Werk & vitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Werk & vitaal je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Werk & vitaal de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

3. Cookies

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Werk & vitaal maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Werk & vitaal maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics en Facebook Pixel). Via deze cookies krijgt Werk & vitaal inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Werk & vitaal de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Werk & vitaal heeft hier geen invloed op. Werk & vitaal heeft Google geen toestemming gegeven om de via Werk & vitaal verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

4. Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Werk & vitaal draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Werk & vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Werk & vitaal je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Werk & vitaal je persoonsgegevens.

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jannie@werkenvitaal.nl. Werk & vitaal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

7. Beveiliging

Werk & vitaal neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Werk & vitaal heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door Werk & vitaal of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Werk & vitaal verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Werk & vitaal via jannie@werkenvitaal.nl.

https://www.werkenvitaal.nl is een website van Werk & vitaal. Vertegenwoordigt door Jannie Hopman en is als volgt te bereiken: Adres: de Lingert 5819, 6605 DR Wijchen.
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 69618399
Telefoon: 06 – 30718140

E-mailadres: jannie@werkenvitaal.nl

8. Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Werk & vitaal, verzoekt Werk & vitaal je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via jannie@werkenvitaal.nl. Werk & vitaal zal binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Werk & vitaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update. (Laatste wijziging dd. 21-04-2020).